Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató

Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató

ADATVÁDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 1. Bevezetés

Jelen Adatvédelmi tájékoztató és felhasználási feltételek a személyes adatoknak a KOEN ALAPÍTVÁNY adatkezelési tevékenységéről ad tájékoztatást.

A KOEN ALAPÍTVÁNY az érintettek személyes adatainak kezelése során az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (2016. április 27-i, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről[„GDPR” ], valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi rendelkezések alapján jár el.

 

 1. Fogalmi meghatározások

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Így adatkezelőnek minősül a KOEN Alapítvány, amely 18162820 adóazonosítóval rendelkező jogi személy, s amelynek székhelye Sepsiszentgyörgy, 520056, Gyárfás Jenő utca, 5 szám, Kovászna megye.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. A KOEN ALAPÍTVÁNY a személyes adatokat más adatkezelőnek nem továbbítja. Ez alól kivételt képeznek azok az esetek, amikor az adattovábbításhoz az érintett kifejezetten hozzájárul vagy az adattovábbítást jogszabály teszi kötelezővé.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a KOEN ALAPÍTVÁNY nevében az adatok feldolgozását végzi.

Érintettek: minden olyan természetes személy, aki a bibliahet.eu domainnévhez tartozó honlapot látogatja, a KOEN ALAPÍTVÁNY telefonon vagy emailben tartja vele a kapcsolatot, a KOEN ALAPÍTVÁNY szerződő felet képvisel.

 

 1. A KOEN Alapítvány adatkezelési tevékenységéről

Adatkezelési alapelvek: a személyes adatok kezelése jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon történik. Gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, és azokat nem kezelik ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. A személyes adatok tárolása olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerül sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel. A személyes adatok kezelését oly módon történik, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva van a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az adatkezelés célja: a KOEN ALAPÍTVÁNY tevékenységéről történő tájékoztatás, valamint kapcsolattartás.

Adatkezelési tevékenység:

 1. Az érintett adatainak rögzítése és nyilvántartása;
 2. Hírlevelekre, tájékoztatókra való feliratkozás esetén: tájékoztató anyagok szolgáltatása a KOEN ALAPÍTVÁNY aktivitásával kapcsolatosan, beleértve hírek, meghívók stb. Az így küldött anyagok linkeket tartalmazhatnak, amelyek megnyitásával járó adatfeldolgozási tevékenység a linket tartalmazó honlap, közösségi média adatvédelmi szabályozása szerint történik.
 3. A bibliahet.eu domainnéven tárolt honlap használatához szükséges adatkezelési tevékenység, mint például sütik (cookie), a honlap-látogatási szokások vizsgálata. Külön hozzájárulás alapján, honlap böngésző tevékenység feltérképezése;
 4. Telefonos vagy emailben történő megkeresés, kapcsolattartás, tájékoztatás céljából stb.
 5. A KOEN ALAPÍTVÁNY-hoz köthető rendezvényen, vagy a KOEN ALAPÍTVÁNY egyik komponensének rendezvényén való részvétel esetén: a résztvevőkről a rendezvényen készült fényképek kezelése, beleértve azoknak a tárolása, átdolgozása, az interneten történő megosztása.

A rendezvényen készült fényképek készítése és megosztása a hatályban lévő adatvédelmi és a magánélethez és méltósághoz való jogokat szabályozó nemzeti és nemzetközi jogi normák tiszteletben tartásával történik.

 1. reklám, célirányos reklám,
 2. Különböző jogügyletek megkötéséhez, végrehajtásához szükséges adatkezelési tevékenység.

Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bek. a), b), c), d), e) és f) pontjai, azaz:

 1. a) az érintett hozzájárulása alapján;
 2. b) az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges;
 3. c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 4. d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú

érdekeinek védelme miatt szükséges;

 1. e) az adatkezelés közérdekű feladat ellátásához szükséges;
 2. f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

Kezelt személyes adatok:

 1. a KOEN ALAPÍTVÁNY honlapjának használata során kezelt személyes adatok: IP cím látogatás időpontja, „sütik” (cookie-k);
 2. a bibliahet.eu domainnévhez tartozó weboldalakat látogatók számítógépeinek egyes adatai és IP címei a weblap látogatottsági adatok generálása, az esetlegesen felmerülő hibák és támadási kísérletek detektálása céljából naplózásra kerülnek. Az IP-címeket a KOEN ALAPÍTVÁNY semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a látogató személye azonosítható lenne,
 3. telefonos és/vagy email-ben történő megkeresés esetén: név, telefonszám és/vagy email cím és/vagy tartózkodási település,
 4. A KOEN ALAPÍTVÁNY-hoz köthető rendezvényeken: a résztvevőkről készült fényképek, esetleges regisztrációs adatok,
 5. különböző jogügyletek megkötése, végrehajtása céljából: a szerződő fél, vagy az azt képviselő személy személyes adatai, mint például név, lakcím, személyi igazolvány szám, személyi szám, email cím, telefonszám, bankszámlaszám.A KOEN ALAPÍTVÁNY honlapon elhelyezett linkekre, beleértve a közösségi oldalak által biztosított „Tetszik” kiegészítő gombra való kattintás során a látogató átvándorol az illető honlapra. Az utóbbi honlap által történő adatkezelés az illető honlap adatvédelmi szabályzata szerint történik.

A személyes adatok védelme: a KOEN ALAPÍTVÁNY megteszi az összes megfelelő technikai és szervezési intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az általa kezelt személyes adatok védelmét, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, elvesztés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés ellen.

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, valamint a fent említett célok

megvalósításáig.

Az adatkezelés módja: elektronikusan, papíralapon.

 

 1. A KOEN ALAPÍTVÁNY a bibliahet.eu domainnéven tárolt honlapon az alábbi „sütiket”

(cookie-kat) használja az alább meghatározott célokból:

Munkamenet sütik: biztosítják a honlap működését, ezért alkalmazásuk szükséges ahhoz, hogy Ön a honlapot böngészhesse. Ezek a sütik az aktuális munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek számítógépéről.

Látogatás elemző sütik: a látogatáselemző sütik feladata, hogy anonimizált honlap felhasználási statisztikákat gyűjtsenek, és ezáltal hozzájáruljanak ahhoz, hogy az üzemeletető a bibliahet.eu domainnévhez tartozó honlapot a látogatók elvárásainak megfelelően alakíthassa. Nyilvántartásra kerül a honlapra látogatók száma, a megtekintett oldalak száma, a látogatók honlapon kifejtett tevékenysége, illetve, hogy milyen gyakran keresik fel újra a honlapot. A látogatók interaktivitását Google Analytics sütik segítségével mérjük. (További információkért kattintson a https://analytics.google.com honlapra.)

Nyomon követési és hirdetési sütik: Ezek a sütik teszik lehetővé, hogy jobban megismerjük az Ön érdeklődési körét, azáltal, hogy feltérképezzük az Ön böngésző tevékenységét a bibliahet.eu domainnévhez tartozó weboldalon és így személyre szóló hirdetési tartalmakat tudunk megjeleníteni az Ön számára. Az ilyen típusú sütik használatához az Ön előzetes hozzájárulása szükséges. A harmadik fél által küldött sütik (Google AdWords, Facebook) ugyanezen célt szolgálják. Az ilyen típusú sütik használatakor a harmadik fél adatvédelmi

szabályzata az irányadó. Harmadik fél honlapjának hirdetési helyén találkozhat honlapunkra

irányító reklámokkal. Ezeket a reklámokat a KOEN ALAPÍTVÁNY partnerei helyezik el a felhasználói

felületen. Ezek a partn KOEN Alapítvány kezelik az ilyen reklámfelületről küldött sütik által gyűjtött információkat.

 1. Az érintett jogai

Tájékoztatás és hozzáférés: Az érintett jogosult arra, hogy a KOEN ALAPÍTVÁNY-től visszajelzést kapjon arra a kérdésére, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR 15. cikkében meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon. A KOEN ALAPÍTVÁNY a tisztességes és átlátható adatkezelés elvének megfelelően, a jogszabályokban meghatározottak szerint, az érintett rendelkezésére bocsátja a jogszabályokban előírt információkat. Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Hozzájárulás visszavonása: Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Helyesbítés: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a KOEN ALAPÍTVÁNY indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törlés: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a KOEN ALAPÍTVÁNY indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a KOEN ALAPÍTVÁNY pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje. A kérelem teljesítésének megtagadására csak a jogszabály által meghatározott esetekben van lehetőség.

Elfeledtetés: Ha a KOEN ALAPÍTVÁNY nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a törléshez való jog érvényesítése értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Korlátozás: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a KOEN ALAPÍTVÁNY korlátozza az adatkezelést, ha:

 1. Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a KOEN ALAPÍTVÁNY ellenőrizze a személyes adatok pontosságát
 2. Az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 3. A KOEN ALAPÍTVÁNY-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. Az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaivalszemben.

Adathordozhatóság: amennyiben az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9.cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul, és automatizált módon történik, az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a KOEN ALAPÍTVÁNY rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a KOEN ALAPÍTVÁNY-t. Ha ez technikailag megvalósítható, kérheti a KOEN ALAPÍTVÁNY-től a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Az érintett e jogának gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogra vonatkozó rendeleti előírásokat, és nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Tiltakozás: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a KOEN ALAPÍTVÁNY a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Jogorvoslat: Ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a jogszabályi előírásokat, a GDPR 77. cikke értelmében panaszt tehet a Személyes Adatok Feldolgozását Felügyelő Nemzeti Hatóságnál (www.dataprotection.ro). Továbbá, a GDPR 79. cikke értelmében, az érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak, e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében, megsértették az e rendelet szerinti jogait. Az adatkezelővel szembeni eljárást a román törvények szerint illetékes bíróság előtt kell megindítani. Az érintettnek lehetősége van arra, hogy a panasz benyújtását

megelőzően a KOEN ALAPÍTVÁNY-hoz forduljon és az adatkezelést érintő problémát nála is jelezze és kérje ennek javítását.

 

 1. Kérelem benyújtása, kezelése

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeiket az alábbi módokon nyújthatják be:

 1. postai úton, a Kolozsvár, I.C Brătianu utca, 51-53 szám, Kolozs megye, Románia címen.
 2. elektronikus úton az vakaciosbibliahet@gmail.com e-mail címen.

A KOEN ALAPÍTVÁNY az érintett által benyújtott kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről vagy annak elmaradásának okairól. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a KOEN ALAPÍTVÁNY a tájékoztatást is, amennyiben ez lehetséges, elektronikus úton adja meg, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

 

 1. Adatfeldolgozók és adattovábbítás

A KOEN ALAPÍTVÁNY az adatkezeléssel összefüggésben adatfeldolgozót vehet igénybe. Ebben az esetben az adatkezelést a KOEN ALAPÍTVÁNY nevében és utasítása szerint az adatfeldolgozó végzi. A KOEN ALAPÍTVÁNY kizárólag olyan adatfeldolgozót vesz igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak a megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására, úgy, hogy az adatfeldolgozás megfeleljen a Szabályzatnak, illetve az érvényben lévő nemzeti jogszabályoknak, valamint, hogy biztosítsa az érintett személyek jogainak védelmét. Az adatfeldolgozó a KOEN ALAPÍTVÁNY előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe.

A fent említett adatkezelők igénybevételén, valamint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó

jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adattovábbításon kívül, a KOEN ALAPÍTVÁNY nem továbbítja az érintettek adatait harmadik személyeknek.

 

 1. A Személyes Adatok Feldolgozását Felügyelő Nemzeti Hatóság elérhetősége

Székhely: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București,

România

Telefonszám: +40.318.059.211 +40.318.059.212

Fax: +40.318.059.602

Email: anspdcp@dataprotection.ro

Honlap: www.dataprotection.ro

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. RÉSZLETEK